Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020, 00:22
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ15.03.11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Ο  Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.ανέθεσε στην CARNEGIE ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ τη σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής για τον κλάδο στα πλαίσια του προγράμματος που προκήρυξε η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ που αφορά στην ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στην Αθήνα, χωρίς ΚΑΜΙΑ οικονομική επιβάρυνση για τους μετέχοντες σ' αυτό.  Στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (1 - 49 άτομα), ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η οικονομική κρίση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

 Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση και θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα θα έχουν, αν αυτό κριθεί από το σχέδιο, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού ή οργανωτικά συστήματα - διαδικασίες καθώς και κατάρτιση των απασχολουμένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία  σχετικά με το αντικείμενο του κλάδου μας, η οποία κατάρτιση περιλαμβάνει 180 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική άσκηση στην επιχείρηση.

 Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη για τους συμμετέχοντες (μπορούν να λάβουν μέρος ακόμη και οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες που δεν διαθέτουν προσωπικό) με ενδεικτική επιδότηση ανά άτομο 1.500€ (πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες μέλη ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων επιχειρήσεων (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή / και μέτοχοι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), που ασκούν δραστηριότητα εντός της επιχείρησης.

 Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1/1/2008 μπορούν να συμμετέχουν υποβάλλοντας αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

 Εφιστούμε την προσοχή σας στις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ στις 20.04.2011

 Τελευταία προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 30.03.2011

 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στην CarnegieΜελετητική στο τηλ.: 61 47 001 -2 (Κα Σάντρα Μπινιάρη) ή στα γραφεία του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε. στο τηλ.: 210 82 12 300 (Kα Μπέττυ Καζαντζή).

 

Για τον ΣΕΜΕΕ

 

Γρηγόρης Κόκκορης                                                               Νικήτας Ζαραβίνος

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                           Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.