Τρίτη, 26 Μαίου 2020, 23:45
Γενικά

Online κρατήσεις

 

Ο Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.)αποτελεί την συνέχεια του Πανελληνίου Συνδέσμου Λιθογραφικών Επιχειρήσεων (Σ.Λ.Ε.) που ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα από 23 ιδρυτικά μέλη.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά διετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.
Δικαίωμα εγγραφής στον Σύνδεσμο έχουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ.) που ασκούν εκτυπωτική επιχείρηση νομοτύπως στην Ελλάδα σε ιδιες εγκαταστάσεις.
 
 

Σκοπός  του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων  Επικοινωνίας Ελλάδος είναι:
α. Η προαγωγή και η  προστασία των συμφερόντων των  ασχολουμένων με την Εκτύπωση και  συναφών αυτής τεχνών εργοδοτών, η προώθηση της εκτυπωτικής τέχνης στην Ελλάδα με σκοπό όπως αυτή προσαρμόζεται προς τις νέες τεχνικές εξελίξεις και η παρακολούθηση των νέων μεθόδων παραγωγής προς αντιμετώπιση του συναγωνισμού των εκτυπωτικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής.
β. Η ίδρυση και η λειτουργία εργαστηρίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών σχετικά με την τεχνογνωσία, προσαρμογή και εξειδίκευση σε παλαιές και νέες μεθόδους των ευρύτερων εκτυπωτικών εργασιών όπως ειδικότερα στον κανονισμό ορίζεται.
γ. Η υπόδειξη στην εκάστοτε Κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της πολιτείας των ληπτέων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων σχετικώς με την προστασία των εκτυπωτικών επιχειρήσεων.
δ. Η παρακολούθηση  της εργατικής και φορολογικής  νομοθεσίας γενικώτερον και ειδικώτερον  της αφορώσης τις Εκτυπωτικές  Επιχειρήσεις και η υπόδειξη στους αρμοδίους των ενδεικνυσμένων μέτρων προς ευόδωση των σκοπών της Τριμερούς συνεργασίας στην επίλυση των συλλογικών ή ατομικών εργατικών διαφορών.

Από την ίδρυσή του είναι μέλος  του Σ.Ε.Β. και από το 1991 μέλος  της Συνομοσπονδίας Γραφικών Τεχνών και Συναφών Επαγγελμάτων, Intergraf, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Από τον Οκτώβριο του 2004 έχει ξεκινήσει  και λειτουργεί δική του Σχολή  Γραφικών Τεχνών (Ι.Ε.Κ. INTERDIGITAL) με δύο βασικές ειδικότητες: Εκτυπωτών και Βιβλιοδετών.

 
Οι σχέσεις του Συνδέσμου με το κράτος
Οι σχέσεις κάθε κλάδου με το κράτος και ιδιαίτερα με τους νομοθέτες, είναι ευαίσθητες και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και συνεχώς. Ο Σύνδεσμος, όπου κριθεί απαραίτητο και πάντα σε συνεργασία με τα μέλη του, έρχεται σε επαφή και διαπραγματεύεται με τα αρμόδια Υπουργεία, ανάλογα με το θέμα που προκύπτει κάθε φορά.
Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η ενημέρωση στην τρέχουσα τεχνολογία, που εξελίσσεται σήμερα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι επίσης, ένας τομέας στον οποίο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα μέλη του ένα δυναμικό συλλογικό όργανο.